Přístupnost
Změnit kontrast
Zvětšit Font
Zmenšit Font
úvodní strana 

Základní škola Otokara Březiny Počátky


 • banner záhlaví
 • banner záhlaví
 • banner záhlaví
 • banner záhlaví
 • banner záhlaví
 • banner záhlaví
 • banner záhlaví
 • banner záhlaví
 • banner záhlaví

Menu

Vnitřní směrnice

Základní škola O. Březiny Počátky, okres Pelhřimov, příspěvková organizace
se sídlem Komenského sady 387, Počátky 394 64
ORGANIZAČNÍ  ŘÁD  ŠKOLY
část:  5. Řád školní jídelny
Č.j.:   540/2021
Vypracovala: Straková Gabriela
Schválil: Mgr. Blažíček Jaroslav
Pedagogická rada projednala dne  
Nabytí účinnosti 6. 1. 2022
 
Vnitřní směrnice o stravování ve školní jídelně
 
Vnitřní směrnice o stravování vymezuje způsob školního stravování a podmínky jeho poskytování.
 
Provozovatel:               Základní škola Otokara Březiny, Komenského sady 387, Počátky, 39464
Adresa provozovny:      Školní jídelna při základní škole
Vedoucí ŠJ:                  Gabriela Straková
Zřízovatel:                      Město Počátky
 
 
Základní škola Počátky zajišťuje stravovací služby v provozovně – školní jídelně, která je její součástí. Zde zabezpečuje každodenní vaření obědů včetně pitného režimu.
Stravu zajišťuje pro: žáky ZŠ, vlastní zaměstnance, děti MŠ, zaměstnance MŠ a cizí strávníky v rámci doplňkové činnosti.
 
Školní stravování se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon). Žákům a dětem se školní stravování řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování, ve které jsou mimo jiné stanoveny výživové normy pro různé věkové kategorie strávníků.
 
Agenda stravovacího provozu je zajišťována pomocí PC za využití programového vybavení VIS Plzeň – SKLAD a STRAVNÉ. Zajišťuje vedoucí školní jídelny. Postupuje a řídí se platnými právními předpisy a vnitřními předpisy organizace (Provozní řád školní jídelny, Směrnice o závodním stravování, Příručkou systému kontrolních bodů, …).
Evidenci všech strávníků včetně úhrad, vyúčtování atd. zajišťuje vedoucí školní jídelny.
 
 
 • Přihlášení ke školnímu stravování, ukončení stravování
 
Přihlášení ke stravování vyřizuje zákonný zástupce žáka nebo dítěte (dále jen strávník) prostřednictvím formuláře „Přihláška ke stravování“. Od vedoucí školní jídelny obdrží bližší informace o způsobu úhrady stravného a jeho výši. Stravné je vždy hrazeno formou inkasa, a to výběrem platby na následující měsíc dopředu. V případě, že strávník nemá ve výjimečných případech zavedený účet, obdrží výši platby na následující měsíc ve stávajícím měsíci písemnou formou a provede úhradu. Je možná i hotovostní platba. Zakoupí si čip za 115 Kč, který se stává majetkem strávníka. Každý nově příchozí strávník je seznámen s ŘÁDEM ŠKOLNÍ JÍDLENY A ŠKOLNÍM ŘÁDEM, které jsou vyvěšeny ve školní jídelně základní školy a na webových stránkách základní školy. Toto i stvrzuje podpisem přihlášky ke školnímu stravování ve školní jídelně.
 
Ukončení školního stravování v průběhu školního roku musí zákonný zástupce dítěte neprodleně nahlásit vedoucí školní jídelny.
 
 • Úplata za školní stravování
Úplata za školní stravování je určena výší finančního normativu.
 
Děti a žáci v době vyučování platí potravinovou normu dle věkové skupiny takto:
děti MŠ 3 – 6 let 38,00 Kč, děti MŠ 7 a více let 41,00 Kč, 7 – 10 let 25,00 Kč, 11 – 14 let 27,00 Kč, 15 a více let 29,00 Kč, zaměstnanci ZŠ 25,- Kč  – vše včetně pitného režimu. Do věkových skupin jsou děti a žáci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku. Zaměstnanci hradí pouze náklady na potraviny snížené o příspěvek z FKSP. Nárok na oběd má zaměstnanec, který odpracuje v daném kalendářním dni v místě výkonu práce alespoň 3 hodiny. Po dobu nemoci či dovolené mohou zaměstnanci odebírat oběd pouze za plnou hodnotu oběda.  V případě nemoci je možné první den odhlásit oběd na následující dny, v opačném případě je jim účtována plná hodnota oběda. Cizí strávníci a zaměstnanci MŠ, kteří odeberou oběd do jídlonosiče či na talíř hradí 75,00 Kč. Bezplatně nejsou stravovací služby poskytovány.
 
 • Objednávka stravování a odhlašování
Přihlašování stravy je možné provádět osobně u vedoucí školní jídelny, telefonicky (tel. č. 561 034 918), on-line na www.strava.cz, e-mailem a to dva dny předem. Při pozdější změně nahlásí tuto skutečnost přímo vedoucí školní jídelny nejpozději do 8:00 hodin příslušného varného dne osobně nebo telefonicky.
Odhlašování stravy je možné  provádět osobně u vedoucí školní jídelny, telefonicky (tel. č. 561 034 918), on-line na www.strava.cz, e-mailem a to den předem do 12:00 hodin. Při pozdější změně nahlásí tuto skutečnost přímo vedoucí školní jídelny nejpozději do 8:00 hodin příslušného varného dne osobně nebo telefonicky.
 
Každý strávník je na další měsíc přihlášen automaticky – oběd č.1
U dětí MŠ je vždy oběd č. 1, není možnost výběru.
 
První den neplánované nepřítomnosti strávníka ZŠ lze odebrat jídlo v jídlonosiči v čase od 10:45– 11:30, 12:00 – 12:30 hodin před výdejem obědů strávníkům. Na další dny nepřítomnosti musí zákonný zástupce strávníka odhlásit. Za neodhlášené, neodebrané jídlo se finanční náhrada neposkytuje a je počítaná plná sazba za oběd, to je včetně věcné a mzdové režie ve výši 7 – 10 let 54,00 Kč, 11 – 14 let 56,00 Kč, 15 a více let 58,00 Kč za oběd.
 
 •  Jídelní lístky
Sestavuje vedoucí školní jídelny ve spolupráci s hlavním kuchařem. Jídelní lístky jsou vyvěšeny na nástěnce před vstupem do školní jídelny, na webových stránkách základní školy a na www.strava.cz. Změna jídelního lístku vyhrazena.
 
Výživové normy – jídelní lístky se sestavují tak, aby bylo dosaženo příslušných výživových norem. Údaje o plnění výživových norem se  uchovávají po dobu nejméně jednoho roku (vyhl.č. 107/2005 Sb. §2 odst. 10) - zodpovídá vedoucí školní jídelny.
 
 
 • Úhrady za stravování
 K provedení formy úhrady stravného vedoucí školní jídelny zajišťuje inkasování příslušných částek za stravné a to měsíc dopředu, bankovním převodem z bank a finančních ústavů k 15. v měsíci na měsíc následující (nutný souhlas s inkasem od majitele účtu ve prospěch účtu na školní jídelnu). Výjimečně pro strávníky, kteří nemají bankovní účet, v hotovosti.
 
Podklady pro finanční operace všech typů úhrad jsou získávány z programového vybavení STRAVNÉ VIS PLZEŃ – stanovení výše úhrad za stravování, nedoplatky, vyúčtování jednotlivých strávníků, jmenný seznam strávníků, účel plateb, apod.
 
V případě neprovedených plateb za stravování musí strávník (zák. zástupce) zajistit neprodleně úhradu v bance. Vedoucí školní jídelny zajistí předání informace ohledně neprovedení platby zákonnému zástupci neprodleně.
 
Pokud zákonný zástupce neuhradí předepsanou úhradu za školní stravování ve stanoveném termínu a neučiní tak ani v náhradním nejbližším termínu bude dočasně či natrvalo zablokováno vydávání stravného danému strávníkovi.
 
 
 • Objednávka potravin
 Zajišťuje vedoucí skladu. Množství a druh objednávaných surovin vychází z plánovaných druhů jídel uváděných na jídelním lístku, předpokládaných počtů strávníků a finančních limitů jednotlivých druhů jídel.
 
 
 • Příjem potravin 
Vedoucí skladu zodpovídá za vedení skladové evidence potravin, agendu na PC. Vedoucí skladu či vedoucí kuchař (či pověřený pracovník) je povinen za přítomnosti dodavatele prohlédnout zboží takovým způsobem, aby zajistil, že dodávané zboží odpovídá údajům v průvodních dokladech – správnost potvrdí podpisem a otiskem razítka. Potraviny jsou vedeny na skladových kartách programového vybavení SKLAD.  Na řádně převzaté zboží vyhotovuje vedoucí skladu příjemku potravin, která musí obsahovat datum dodávky, název dodavatele, množství, měrnou jednotku, cenu za jednotku a cenu celkem bez DPH. Vedoucí ŠJ u faktur za potraviny zkontroluje správnost a kopii příjemky přiloží k faktuře. Tu následně předá k úhradě, kterou zajistí účetní školy.
 
 
 • Výdej potravin
Výdej surovin potřebných k uvaření jídel provádí vedoucí skladu, která vyhotovuje výdejku potravin. Správnost potvrdí spolu s vedoucí školní jídelny a vedoucím kuchařem svým podpisem. Vedoucí školní jídelny vede evidenci stravovaných osob v programovém vybavení STRAVNÉ. Do výdejky potravin přenese „Počty jídel na den“. Výdejka navazuje na „Záznam stravovacích osob. Poskytuje přehled o druhu připravovaných jídlech, druzích a množstvích vydaných a spotřebovaných surovin pro přípravu jídel podle norem, počtu strávníků, o kategoriích stravovaných osob. Výdejka je uzavírána rozdílem mezi plánovanou a skutečnou spotřebou surovin – finanční bilance, tzn., že poskytuje i denní přehled čerpání finančního limitu.
 
Vedoucí školní jídelny zodpovídá za čerpání finančního limitu, který může mít v mimořádných případech vliv na nutnost provedení změn u druhů jídel uváděných na jídelním lístku.
 
 
 • Systém HACCP

Zajišťuje a zodpovídá vedoucí školní jídelny, vypracovává „Příručku systému kontrolních bodů“, podle, které se pravidelně provádí jejich řádná kontrola, dodržování a popřípadě odstranění nedostatků. Od 1. 1. 2015 je do tohoto systému zanesena i směrnice 1169/11 EU o potravinových alergenech. Dále je systém doplněn dodatkem pokynů MŠMT ke školnímu stravování, od 25. 5. 2020 mimořádný stav – COVID 19.

Po ukončení kalendářního měsíce vedoucí školní jídelny zajišťuje:
 Pravidelnou měsíční uzávěrku ohledně plateb stravného.
Výdejky potravin provádí denně vedoucí školní jídelny.
Sestavy strávníků – platby, spotřeba aj. sestavuje vedoucí školní jídelny v příslušném měsíci.
 
K poslednímu dni v měsíci provede vedoucí školní jídelny kontrolu zásob potravin (měsíční hlášení hospodaření skladu za příslušné období), která je součástí měsíční uzávěrky.
 
Po ukončení kalendářního roku provádí vedoucí školní jídelny inventarizaci školní jídelny a předkládá ji řediteli základní školy.
 
 
Závěrečná ustanovení:
 
Tato směrnice nabývá platnost 6. 1. 2022. Směrnice lze v průběhu doby, kdy se objeví nové skutečnosti, měnit. Změny se provádějí číslovanými dodatky, které se stávají nedílnou součástí směrnice. V případě většího počtu číslovaných dodatků se pro následující rok vydává úplné znění směrnice. Pokud nedojde ke změnám v průběhu doby, není platnost směrnice omezena.
 
 
V Počátkách 6.1.2022
 
 
            Mgr. Jaroslav Blažíček                                       Gabriela Straková
            ředitel základní školy                                       vedoucí školní jídelny       


Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
©2007-23 ZŠ Počátky
Code by Slavik.biz