Přístupnost
Změnit kontrast
Zvětšit Font
Zmenšit Font
úvodní strana 

Základní škola Otokara Březiny Počátky


  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví
  • banner záhlaví

Menu

Výše poplatku za provoz ve školní družině

Poplatek ŠD
S účinností od 1.9.2014 je ustanovena výše poplatku ve školní družině na 120,- Kč za měsíc. Pokud není kapacita ŠD zcela naplněná, lze přijmout k docházce i žáky přihlášené pouze do ranní družiny a to za poplatek 60,- Kč měsíčně.
Úplata je od 1.9. 2022 splatná půlročně: 600 Kč,- v září a 600,- Kč v únoru, vždy do 15.dne v měsíci bez ohledu na počet dnů, v nichž dítě bude do ŠD docházet.Poplatek lze zaplatit i  celoročně.Pokud je v kalendářním měsíci omezen nebo přerušen provoz  školní družiny po dobu delší než 5 dnů státním nařízením, úplata se účastníkovi poměrně sníží.Vzniklé přeplatky vracíme v následujícím měsíci.

Obecná ustanovení
Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy. Určuje pravidla provozu, stanoví režim ŠD, je závazný pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro rodiče. Prokazatelné seznámení rodičů s tímto řádem provedou vychovatelky ŠD při zápisu dětí do ŠD.

Školní družina se ve své činnosti řídí zejména prováděcím předpisem ke školskému zákonu -vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

1. Přihlašování a odhlašování
a) Ve školní družině je určena ředitelem školy vedoucí vychovatelka, jako vedoucí pracovník, který řídí a kontroluje práci podřízených zaměstnanců. Zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, vybírání poplatků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností.
b) Přihlašování a odhlašování žáků ze ŠD je prováděno na základě písemných žádostí rodičů žáka.
c) O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitel školy.
d) Při zápisu do školní družiny jsou zákonní zástupci žáka prokazatelně seznámeni s Řádem školní družiny a s touto směrnicí. 

e) Rodiče jsou povinni pro přihlášení dítěte  ke docházce do školní družiny odevzdat vyplněný zápisní lístek z obou stran. Bez vyplněných odchodů dítěte na zadní straně zápisního lístku není možné dítě z docházky uvolnit.

f) Do školní družiny budou přednostně přijímány děti z 1.tříd a 2. tříd, dále pak dojíždějící žáci, poté děti rodičů docházejících do zaměstnání. Přijímáni budou žáci 1. - 5. tříd jen do naplnění kapacity školní družiny.

g) Rodiče jsou povinni hlásit změny v docházce dětí do školní družiny a vyplnit tuto skutečnost na zápisní lístek, který je uložen v příslušném oddělení.  Taktéž musí nahlásit docházku svých dětí do  mimoškolních zájmových kroužků. Rodiče přebírají zodpovědnost za své dítě od odchodu dítěte na zájmový kroužek až po dobu jeho návratu do školní družiny.

h) Prázdniny ve školní družině jsou vždy v předstihu vyhlášeny na vebových stránkách školy v sekci  oddělení ŠD - informace pro rodiče. Rodiče mohou přihlašovat své děti písemně nebo osobně u vedoucí vychovatelky ŠD.Termín přihlášek na hlavní prázdniny je do 31.5.  ŠD je v provozu při nahlášení 10 a více dětí.


2. Stanovení výše úplaty ve družině
a) Je-li výše úplaty stanovena rozpočtem, nesmí rozpočtované příjmy na účastníka překročit rozpočtované výdaje na účastníka o více než 20 %. V ostatních případech nesmí výše úplaty překročit 120 % průměrných skutečných neinvestičních výdajů na účastníka v uplynulém kalendářním roce ve stejné nebo obdobné činnosti. Do rozpočtovaných výdajů, popřípadě do skutečných neinvestičních výdajů se nezahrnují výdaje podle § 12 poskytované ze státního rozpočtu.
b) Ředitel školy touto směrnicí stanovil příspěvek rodičů žáka na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve školní družině na 120 Kč měsíčně za jedno dítě s účinností od 1.9.2014. Tato částka platí i pro každé další dítě v případě docházky sourozenců do školní družiny.
c) Úplata může být dále snížena dítěti, žákovi nebo studentovi, pokud má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře a tento příspěvek nebo jeho část je vyplácena.
d) Úplata může být snížena nebo prominuta, pokud zákonný zástupce prokáže řediteli školy, že má nárok na  příplatek uvedený v odstavci c)  – tzn. doloží příslušné potvrzení úřadu práce. Dále musí doložit, že je mu příspěvek vyplácen.
e) Úplata může být snížena účastníkům, kteří se účastní více než dvou činností daného školského zařízení a účastníkům, kteří jsou zapsáni k pravidelné činnosti, v případě účasti v dalších činnostech daného školského zařízení.


3. Řízení o snížení nebo prominutí poplatku
a) Žadatel o snížení nebo prominutí poplatku předloží škole písemnou žádost s uvedením důvodů, kopii rozhodnutí úřadu práce o poskytování sociálního příplatku nebo potvrzení o pěstounské péči a kopie dokladů, které prokazují, že je mu příslušný příplatek skutečně vyplácen.
b) Ředitel školy podle vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění a podle ustanovení školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění rozhodne ve správním řízení o snížení nebo prominutí poplatku.
c) Údaj o snížení nebo prominutí poplatku je veden v dokumentaci žáka ve školní družině.


4. Podmínky úplaty
a) Úplata 120,- Kč za měsíc je splatná půlročně a to vždy do 15.dne stávajícího měsíce k rukám vedoucí vychovatelky. Poplatek se vztahuje na všechny přihlášené děti k docházce do ŠD za kalendářní měsíc, bez ohledu na počet dní, jenž dítě docházelo do ŠD.
b) Pokud za dítě není zaplacen poplatek, vedoucí vychovatelka školní družiny o tom uvědomí ředitele školy nejpozději do jednoho měsíce. Ředitel školy může rozhodnout o případném vyloučení žáka ze školní družiny.
c) Pokud není dostatečný zájem o provoz ŠD během prázdnin, činnost se po projednání se zřizovatelem přerušuje. Výše úplaty zůstává stejná i v měsících, kdy jsou prázdniny.V období hlavních prázdnin se platí pouze pokud by byla ŠD v provozu. Výše úplaty se pak projednává se zřizovatelem.
(Splatnost úplaty stanoví ředitel tak, aby byla úplata splatná nejpozději před ukončením účasti v dané činnosti. Úplatu může ředitel rozdělit do více splátek.)


Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
©2007-22 ZŠ Počátky
Code by Slavik.biz