Přístupnost
Změnit kontrast
Zvětšit Font
Zmenšit Font
úvodní strana 

Základní škola Otokara Březiny Počátky


 • banner záhlaví
  Učebna chemie- laboratoř, po rekonstrukci
 • banner záhlaví
  čtenářská učebna
 • banner záhlaví
  Budova školy po rekonstrukci
 • banner záhlaví
  Dřevodílna
 • banner záhlaví
  Učebna německého jazyka
 • banner záhlaví
  Kovodílna
 • banner záhlaví
  Počítačová učebna
 • banner záhlaví
  Učebna anglického jazyka

Menu


Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole 13.02.2023

Základní  škola  Otokara  Březiny  Počátky, okres Pelhřimov
příspěvková organizace
Komenského sady 387, 394 64  Počátky, IČ: 750 00 814
 
PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE
Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje odborné služby ve smyslu Vyhlášky č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb.
 
S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., Zákon o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Poradenské služby jsou poskytovány bezplatně na žádost žáků, jejich zákonných zástupců a pedagogů. Podmínkou pro jejich poskytování nezletilým žákům je souhlas jejich zákonného zástupce (není potřeba pouze v případě ohrožení duševního nebo tělesného zdraví žáka a v případech, kdy soud požádá o psychologické vyšetření žáka). 

PRACOVNÍCI ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ
Ředitel: Mgr. Jaroslav Blažíček
Zástupce ředitele:  Mgr. Roman Šohaj
Výchovný poradce pro I. a II. stupeň v oblasti speciálních vzdělávacích potřeb: Mgr. Miroslava Šteflová
Výchovný poradce pro  II. stupeň v oblasti kariérního poradenství: Mgr. Helena Králová, Ing. Blanka Semorádová
Školní metodik prevence:  Ing. Marie Janů
 
KONZULTACE:    Mgr. Miroslava Šteflová středa 13:00 - 14:00 hodin
                             Mgr. Helena Králová pondělí 9:50 - 10:35
                             Ing. Janů Marie pondělí 9:00 - 10:00 hodin
                              příp. po předchozí telefonické domluvě
PRACOVIŠTĚ:     Mgr. Miroslava Šteflová místnost č. 24, I. stupeň (kabinet výchovného poradce)
                            Mgr. Helena Králová místnost č. 48, II. stupeň (kabinet výchovného poradce)
                            Ing. Janů Marie místnost č. 43, II. stupeň (kabinet chemie)
                          
PROGRAM ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ:
- poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami - Mgr. Miroslava Šteflová
- sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření - Mgr. Miroslava Šteflová
- prevenci školní neúspěšnosti Ing. Blanka Semorádová
- kariérové poradenství      Mgr. Helena Králová
- podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí s odlišnými životními podmínkami Ing. Marie Janů
- podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných - Ing. Blanka Semorádová, Mgr. Miroslava Šteflová, Mgr. Helena Králová
 
- průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení - Ing. Blanka Semorádová, Mgr. Miroslava Šteflová
- včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů - Mgr. Šteflová Miroslava, Ing. Semorádová Blanka,
- předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace – Ing. Marie Janů
- průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou - Ing. Marie Janů, Mgr. Miroslava Šteflová, Ing. Blanka Semorádová
- metodickou podporu pedagogům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy - Ing. Blanka Semorádová
- spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními - Mgr. Miroslava Šteflová, Ing. Blanka Semorádová
- poskytnutí krizové intervence žákovi, který se ocitne v psychicky mimořádně náročné situaci - Mgr. Miroslava Šteflová, Ing. Blanka Semorádová
- evidenci zpráv z pedagogicko – psychologických a jiných vyšetření - Mgr. Miroslava Šteflová
- práce s třídními kolektivy (diagnostika vztahů - třídní klima, školní klima, rozvoj spolupráce a komunikace, posílení pozitivních vztahů, rozvíjení osobnosti a sociálních dovedností) - Ing. Blanka Semorádová, Ing. Marie Janů
- anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole (výskyt sociálně patologických jevů, vztah žáků k vyučovacím předmětům apod.) a konzultování zjištěných údajů s vedením školy, výchovným poradcem, školním metodikem prevence, třídním učitelem, při důsledném zachovávání anonymity jednotlivých žáků, kteří se šetření účastnili - Ing. Blanka Semorádová, Ing. Marie Janů
- preventivní programy pro žáky - Ing. Marie Janů

V Počátkách 1. 2. 2023
 
Mgr. Jaroslav Blažíček
ředitel ZŠ
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
©2007-24 ZŠ Počátky
Code by Slavik.biz