Přístupnost
Změnit kontrast
Zvětšit Font
Zmenšit Font
úvodní strana 

Základní škola Otokara Březiny Počátky


 • banner záhlaví
  Učebna chemie- laboratoř, po rekonstrukci
 • banner záhlaví
  čtenářská učebna
 • banner záhlaví
  Budova školy po rekonstrukci
 • banner záhlaví
  Dřevodílna
 • banner záhlaví
  Učebna německého jazyka
 • banner záhlaví
  Kovodílna
 • banner záhlaví
  Počítačová učebna
 • banner záhlaví
  Učebna anglického jazyka

Menu


Vnitřní řád ŠD

Vnitřní řád Školní družiny 10.06.2022

8. Vnitřní řád školní družiny

Základní škola O. Březiny Počátky, okres Pelhřimov,
příspěvková organizace se sídlem Komenského sady 387, Počátky 394 64
ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY
část: 4. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY
Č. j.: ZŠ Poč.185/2017
Vypracoval: N. Bouzková, vedoucí vychovatelka
Schválil: J. Blažíček, ředitel školy
Pedagogická rada projednala dne 11. 9. 2017
Směrnice nabývá platnosti ode dne: 11. 9. 2017
Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 11. 9. 2017
Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

Obecná ustanovení

Vnitřní řád školní družiny je součástí organizačního řádu školy. Určuje pravidla provozu, stanoví režim ŠD, je závazný pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro zákonné zástupce žáků. Seznámení zákonných zástupců s tímto řádem provedou vychovatelky ŠD při zápisu dětí do ŠD.
Školní družina se ve své činnosti řídí vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.

Poslání školní družiny

Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole
a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která jí odlišují od školního vyučování. Rozvrh činností je sestaven tak, aby vyhovoval požadavkům duševní hygieny – střídání klidných a pohybově náročných činností, práce a odpočinku. Režim musí vytvářet dobré podmínky pro uskutečňování výchovných záměrů pedagogů. Přitom je nezbytné, aby vyhovoval i potřebám a zájmům účastníků ŠD a respektoval jejich věkové zvláštnosti. Ve ŠD se uskutečňují činnosti odpočinkové, rekreační, zájmové, sebeobslužné, společensky prospěšné a probíhá příprava na vyučování. Činnost ŠD je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy.

Organizace činnosti

Provozní doba školní družiny

6,00 hod. - 7,45 hod. (ranní provoz)
11,30 hod. - 16,05 hod. (odpolední provoz)

Ukončení provozu ŠD se zvolí podle místních podmínek a požadavků ze strany rodičů. Při nevyzvednutí žáka do stanovené doby rodiči vychovatelka telefonicky informuje rodiče žáka, nebo osoby uvedené na přihlášce dítěte do ŠD.

Činnost školní družiny probíhá v učebnách č. 21, č. 18 a č. 23.

Oddělení se naplňují do počtu 30 účastníků při běžné činnosti v místnostech ŠD a vycházkách po běžných trasách v okolí školy s běžným dopravním provozem.

Do ŠD přicházejí žáci po skončení vyučování pod vedením učitelek. Pokud ostatní třídy končí později, předá účastníky ŠD vychovatelce učitelka, která vyučovala poslední hodinu.

Rozsah denního provozu ŠD a rozvrh činností schvaluje ředitel školy.

Před každými prázdninami jsou žáci ŠD s dostatečným předstihem informováni o provozu ve ŠD (webové stránky školy www.zspocatky.cz a na informační nástěnce určené pro rodiče). V případě zájmu se žáci přihlašují u vedoucí vychovatelky osobně, nebo prostřednictvím e -mailové adresy nadezda.bouzkova@zspocatky.cz. Provoz ŠD o prázdninách není zajištěn, pokud je počet přihlášených žáků nižší než 10. O výsledku je vždy informován zřizovatel a vedení školy.

Nárok na provoz ŠD (docházku) o prázdninách mají účastníci:
 • kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce do ŠD od začátku školního roku (navštěvují ŠD celý týden : pondělí – pátek, ráno – odpoledne)
 • kteří v průběhu školního roku přestoupí na naši ZŠ z jiné školy a jsou přihlášeny k pravidelné docházce do ŠD.

Při docházce do ŠD o prázdninách si obědy ve ŠJ zajistí každý účastník sám.

Školní družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování formou činností:

 1. odpočinková – má odstranit únavu. Zařazuje se nejčastěji po obědě, ale i ráno pro žáky, kteří brzo vstávají. Jde o četbu, klidové hry a klidné zájmové činnosti.
 2. rekreační – slouží k regeneraci sil, převažuje v nich odpočinek aktivní. Hry a spontánní činnosti mohou být rušnější.
 3. zájmová – rozvíjí osobnost žáka, umožňuje seberealizaci, rozvoj pohybových dovedností (Vv, Pč, Tv aj.).
 4. příprava na vyučování – není povinná činnost ŠD. Může jít o vypracovávání domácích úkolů (pouze se souhlasem rodičů, vychovatelka žákům neopravuje) nebo zábavné procvičování učiva formou didaktických her, ověřování a upevňování poznatků při vycházkách a dalších činnostech.
 5. příležitostná – cca 2x ročně
 6. Získávání dalších doplňujících poznatků při průběžné činnosti ŠD (např. vycházky, poslechové činnosti, práce s knihou a časopisy).

Ve ŠD se vede tato dokumentace:

 1. evidence přijatých účastníků ŠD (zápisové listy pro pravidelnou docházku do ŠD, jejichž součástí je sdělení rodičů o rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka)
 2. třídní knihy jednotlivých oddělení, docházkový sešit
 3. celoroční plán činnosti
 4. vnitřní řád ŠD, rozvrh činnosti
 5. kniha úrazů

Ve ŠD je určena jako vedoucí zaměstnanec vedoucí vychovatelka, která zajišťuje přihlašování a odhlašování účastníků, vybírá poplatky, předává informace zákonným zástupcům.

Úplata za ŠDčiní 120,- Kč měsíčně. Poplatek je splatný půlročně: 600,- Kč v září a 600,- Kč v únoru. Lze zaplatit i jednorázově 1 200,- Kč v září.

Pokud není kapacita ŠD zcela naplněná, lze k docházce do ŠD přijmout i žáky přihlášené do ranní družiny za poloviční poplatek 60 Kč,- měsíčně. Hrazen je stejným způsobem – půlročně či celoročně.

Platí se vždy do15. dne v měsíci a to bez ohledu na počet dnů, v nichž žák bude do ŠD docházet.

Pokud bude žák dlouhodobě nemocný, poplatek je vrácen pouze v případě, že ho ze ŠD zákonný zástupce řádně písemně odhlásí. Jestliže je v kalendářním měsíci státem omezen, nebo přerušen provoz ŠD po dobu delší než 5 dnů, úplata se účastníkovi poměrně sníží a vzniklé přeplatky jsou vráceny. Platby přijímá vedoucí vychovatelka v hotovosti buď od zákonných zástupců, nebo samotných žáků ŠD (o zaplacení vydává pokladní stvrzenky). Pravidelně kontroluje placení úhrady v součinnosti s rozpočtářkou školy.

Přihlašování a odhlašování žáků ŠD:

 • Ve školní družině je určena ředitelem školy vedoucí vychovatelka jako vedoucí pracovník, který řídí a kontroluje práci podřízených zaměstnanců. Zajišťuje přihlašování a odhlašování účastníků ŠD, vybírání poplatků, předávání informací zákonným zástupcům, vyřizování námětů a stížností.
 • Přihlašování a odhlašování účastníků ze ŠD je prováděno na základě písemných žádostí zákonných zástupců žáka.
 • O zařazení žáků do školní družiny na základě daných kritérií o přijetí rozhoduje ředitel školy ve spolupráci s vedoucí vychovatelkou. Pokud se bude účastník ŠD nevhodně chovat ve ŠD, (agresivní chování – slovní nebo fyzické útoky směřující na další účastníky ŠD, nebo sexuální obtěžování, opakované neuposlechnutí příkazů vychovatelek, které se budou konzultovat se zákonnými zástupci), bude z docházky do ŠD vyloučeno.
 • Pro starší a dojíždějící žáky nepřijaté do ŠD bude zajištěn každodenní dozor z řad pedagogů v učebně č. 17 od 7.00 hodin.
 • Termín odevzdání přihlášek vychovatelkám ve ŠD je do 7. 9. příslušného školního roku!
 • Při zápisu do školní družiny jsou zákonní zástupci žáka prokazatelně seznámeni s Řádem školní družiny a s touto směrnicí.
 • Zákonní zástupci jsou povinni pro přihlášení svého dítěte k docházce do školní družiny odevzdat vyplněný Zápisní lístek z obou stran. Bez vyplněných odchodů na zadní straně Zápisního lístku není možné účastníka ŠD z docházky uvolnit.
 • Žáci budou do ŠD přijímány podle těchto kritérií:
 • žáci 1. tříd (bez dalších rozhodujících kritérií pro přijetí, pouze za předpokladu odevzdané přihlášky v řádném termínu)
 • žáci 2. tříd, žáci 3. tříd,- vždy mají přednost žáci z nižších ročníků (2. třída, poté 3.třída) + upřednostněni jsou žáci:
   • * kteří do ZŠ dojíždějí
   • * navštěvují ŠD celý týden (pondělí – pátek, ráno – odpoledne)
   • * zákonných zástupců, kteří docházejí do zaměstnání
  • žáci 4. třídy – vždy mají přednost žáci:
   • * kteří do ZŠ dojíždějí
   • * navštěvují ŠD celý týden (pondělí – pátek, ráno – odpoledne)
   • * zákonných zástupců, kteří docházejí do zaměstnání
  • žáci 5. třídy do zaplnění kapacity ŠD – vždy mají přednost žáci:
   • * kteří do ZŠ dojíždějí
   • * navštěvují ŠD celý týden (pondělí – pátek, ráno – odpoledne)
   • * zákonných zástupců, kteří docházejí do zaměstnání
  • Bude-li naplněna kapacita ŠD dle těchto kritérií, nelze přijmout další účastníky k docházce do ŠD.
  • Pokud počet přihlášených účastníků k docházce do ŠD v řádném termínu přesáhne její kapacitu, zákonní zástupci, jejichž děti nebudou již k docházce do ŠD přijaty, budou písemně vyrozuměni.
  • Při písemném odhlášení účastníka z docházky do ŠD budou přijaty další žáci na základě písemné žádosti zákonných zástupců k docházce do ŠD. Rozhodující bude termín žádosti.
  • Zákonní zástupci jsou povinni hlásit změny v docházce svých dětí do školní družiny a vyplnit tuto skutečnost na Zápisní lístek, který je uložen v příslušném oddělení. Taktéž musí nahlásit jejich docházku do mimoškolních zájmových kroužků.Zákonní zástupci přebírají zodpovědnost za své dítě od jejich odchodu na zájmový kroužek až po dobu jejich návratu do školní družiny.
  • Omluvu nepřítomnosti svého dítěte ve ŠD, či odchylky od docházky uvedené na zápisovém lístku ( např. pokud má dítě odejít s jinou osobou, než je obvyklé), sdělí rodiče vždy písemně.
  Práva a povinnosti zákonných zástupců:
  1. Mají právo informovat se na chování a prospěch svého dítěte.
  2. Mají právo vznášet připomínky a podněty k práci školy a vychovatelek u vedoucí vychovatelky, nebo u ředitele školy.
  3. Mají právo své dítě písemně odhlásit z docházky do ŠD.
  4. V zájmu bezpečnosti svého dítěte jsou zákonní zástupci povinni hlásit jakoukoli změnu v docházce do ŠD a taktéž jakoukoliv změnu jejich zdravotního stavu.
  5. Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody jeho nepřítomnosti nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. Odchod účastníka ŠD před stanovenou dobou je možný pouze na základě písemné omluvy zákonných zástupců.
  6. V případě, že je zákonný zástupce telefonicky vyzván vychovatelkou k nenadálému vyzvednutí svého dítěte ze ŠD (např. při horečce a nevolnosti žáka), je jeho povinností tak co nejdříve učinit.
  Práva a povinnosti účastníků ŠD:
  • Řádně docházet do zařízení školní družiny.
  • Dodržovat vnitřní řád školní družiny, pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byly seznámeny.
  • Plnit pokyny pedagogických pracovníků školy a školní družiny vydané v souladu s právními předpisy nebo vnitřním řádem školní družiny.
  • Odchod ze ŠD (do šatny, na WC) vždy oznámí pedagogickému pracovníkovi.
  • Mají právo účastnit se výchovných, vzdělávacích, zájmových, popř. tematických akcí zajišťovaných ŠD.
  • Má právo na zabezpečení přístupu k informacím, zejména k takovým, které podporují jeho duchovní, morální a sociální rozvoj. Má právo na ochranu před informacemi, které škodí jeho morálnímu vývoji a nevhodně ovlivňují jeho morálku.
  • Má právo na vyjádření vlastního názoru ve všech věcech, které se ho týkají. Svůj názor musí vyjadřovat přiměřenou formou, která neodporují zásadám slušnosti a dobrého občanského soužití. Jeho názorům musí být dána náležitá váha.
  • Má právo na klidnou, pohodovou a přátelskou atmosféru.
  • Má právo na svobodnou účast v řízených zájmových činnostech. Na odpočinek, hru a oddechové činnosti odpovídající jejich věku.
  • Má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, proti zásahům do soukromého života a poškozování pověsti a cti.
  • Informovat školní družinu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtíží nebo jiných závažných skutečnostech, které by měly vliv na průběh vzdělávacích činností ŠD.
  • Dokládat důvody své nepřítomnosti v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem.
  • Oznamovat školní družině údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a další údaje, které jsou podstatné pro průběh činností nebo bezpečnosti žáka a změny v těchto údajích.
  • Účastník se ve školní družině chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů pedagogických a provozních pracovníků, dodržuje řád školy. Chová se tak, aby neohrozil zdraví svoje, ani jiných osob.
  • Docházka do školní družiny je pro přihlášené účastníky povinná v rozsahu docházky uvedené v zápisním lístku. Odhlásit ho mohou zákonní zástupci k prvnímu dni následujícího měsíce.
  • Účastník chodí vhodně a čistě upraven a oblečen, s ohledem na plánované činnosti.
  • Účastník udržuje prostory školní družiny v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením. Při úmyslném poškození her, hraček je na zákonných zástupcích požadována oprava, případně zakoupení nové.
  • Účastník nenosí do školní družiny předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob. Za cenné předměty jako šperky a mobilní telefony si každý žák ručí sám. Na pokyn vychovatelky mohou po stanovenou dobu tyto předměty předat do úschovy a vychovatelka zajistí jejich bezpečnost.
  • Je povinen ohlásit každý úraz pedagogickému pracovníkovi. V případě úrazu zajistí vychovatelka první pomoc, u vážného poranění lékařské ošetření. Oznámí úraz zákonnému zástupci žáka, zapíše úraz do knihy úrazů a vyplní záznam o úrazu.
  • Před ukončením činnosti družiny účastníci z bezpečnostních důvodů neopouštějí budovu bez vědomí vychovatelek.
  • Účastníci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek).
  Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví účastníků ŠD a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí:
  • Všichni žáci se chovají při pobytu ve školní družině i mimo školní družinu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob. Není dovoleno v době mimo činnost zdržovat se v prostorách školní družiny, pokud nad nimi není vykonáván dozor způsobilou osobou.
  • Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu účastníků ve školní družině nebo mimo školní družinu při akci pořádané školní družinou jsou povinni hlásí ihned vychovatelce nebo pedagogickému dozoru.
  • Vychovatelky školní družiny provedou prokazatelné poučení účastníků ŠD v první hodině školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli. O jejich poučení provede vychovatelka záznam do třídní knihy.
  • Všichni zaměstnanci školní dužiny jsou povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám účastníků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů, poskytovat jim nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
  • Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob nebo jiné závady technického rázu nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav účastníků a v případě jejich náhlého onemocnění informují bez zbytečných průtahů vedení školy a zákonné zástupce postiženého účastníka. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. Třídní učitelé zajistí, aby každý žák měl zapsány v žákovské knížce tyto údaje: adresu, telefonní čísla zákonných zástupců do zaměstnání a domů, adresu a jméno ošetřujícího lékaře.
  • Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc a zajistí jeho ošetření lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo který se o něm dověděl první.
  • Pedagogičtí a provozní zaměstnanci školní družiny nesmí účastníky ŠD v době dané rozvrhem činnosti ŠD bez dozoru dospělé osoby uvolňovat k činnostem mimo budovu a nesmí je samotné posílat k lékaři atd. Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem činnosti školní družiny.
  • Bezpečnost a ochranu zdraví účastníků ŠD při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje školní družina vždy jedním zaměstnancem – pedagogickým pracovníkem.
  • Účastník má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy a se vztahem k jeho pobytu a činnosti v družině. Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností družiny, hlásí bez zbytečného odkladu.
  • Pro činnost ŠD platí stejná ustanovení o BOZP jako ve školním řádu, pokud ŠD pro svoji činnost využívá odborné učebny (např. tělocvična, cvičná kuchyňka, dílna,…), řídí se příslušnými řády pro tyto učebny. Žáci přihlášení do ŠD jsou poučeni o BOZP a záznam o poučení je uveden v třídních knihách jednotlivých oddělení.
  Závěrečné ustanovení:
  1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec - vedoucí vychovatelka školní družiny.
  2. Zrušuje se předchozí znění této směrnice. Uložení směrnice v archivu školy se řídí skartačním řádem školy.
  3. Řád školní družiny nabývá platnosti dnem podpisu ředitelem školy a zveřejněním.
  4. Řád školní družiny nabývá účinnosti dnem: 10.6.2022

  V Počátkách dne: 10.6.2022

  Bc.Bouzková Naděžda
  vedoucí vychovatelka
  Mgr. Jaroslav Blažíček
  ředitel ZŠ

  Dodatek č.1 k Organizačnímu řádu – Vnitřní řád školní družiny č .4

  S platností od 1.9.2022 se mění Úplata za ŠD takto:

  Úplata za ŠD činí 120,- Kč měsíčně. Poplatek je splatný půlročně: 600,- Kč v září a 600,- Kč v únoru. Lze zaplatit i jednorázově 1 200,- Kč v září. Pokud není kapacita ŠD zcela naplněná, lze k docházce do ŠD přijmout i žáky přihlášené pouze do ranní družiny za poloviční poplatek 60 Kč,- měsíčně. Hrazen je stejným způsobem – půlročně či celoročně.

  Platí se vždy do15. dne v měsíci a to bez ohledu na počet dnů, v nichž bude žák do ŠD docházet.

  Pokud bude účastník ŠD dlouhodobě nemocný, poplatek je vám vrácen pouze v případě, že ho ze ŠD řádně písemně odhlásíte. Jestliže je v kalendářním měsíci státem omezen, nebo přerušen provoz ŠD po dobu delší než 5 dnů, úplata se účastníkovi poměrně sníží. Platby přijímá vedoucí vychovatelka v hotovosti buď od zákonných zástupců, nebo samotných účastníků ŠD (o zaplacení vydává pokladní stvrzenky). Pravidelně kontroluje placení úhrady v součinnosti s rozpočtářkou školy.

  V Počátkách 10.6.2022

  Mgr.Jaroslav Blažíček
  ředitel školy
  Bc.Naděžda Bouzková
  vedoucí vychovatelka ŠD
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
©2007-24 ZŠ Počátky
Code by Slavik.biz